กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ป.ตรี หลายสาขา ปวส. ม.ปลาย ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน 18,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 255 อาคาร60ปี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น2
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
303 หมู่7 ตำบลสัมมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
78/9 หมู่1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
78/9หมู่1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
78/9 หมู่1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
78/ 9 หมู่1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี
78/6 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 78/5หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการเงินและบัญชีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี 78/5หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการเงินและบัญชีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) 78/10 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด. อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง จ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
375 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ฝั่งขวา ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ตำแหน่ง ศูนย์ฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชา
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
375 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ฝั่งขวา ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขาวิชาและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(กม.ที่69.5) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท(กม.ที่69.5) ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเก่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเก่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
130หมู่2 ถนนรังสิตประยูรศักดิ์(กม.12-13) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเก่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเก่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
130หมู่2 ถนนรังสิตประยูรศักดิ์(กม.12-13) ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 76หมู่9ตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น 40250

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญิง) จังหวัดนนทบุรี
78/15 หมู่1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด. อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่เปิดรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 50 หมู่ 7 ถนนเพชรหึงส์. ซอยเพชรหึงส์ 6 ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง  กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

Back To Top
error: Content is protected !!