กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว หลายจังหวัด ม.6 / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว หลายจังหวัด ม.6 / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

 • พนักงานราชการ
 • อุดรธานี
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
 • จำนวน ๑ อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 13800 – บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เพื่อสำหรับการใช้งานโปรแกรมด้านสำรวจและการจัดทำแผนที่
 • การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี 48/15  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • ตั้งแต่วันที่ 19  ตุลาคม –  13 พฤจิกายน 2563

 • เชียงใหม่
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
 • จำนวน ๑ อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 13800 – บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ เพื่อสำหรับการใช้งานโปรแกรมด้านสำรวจและการจัดทำแผนที่
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ชั้น 2  อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 14  ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • ลูกจ้างชั่วคราว

 

 • ชัยนาท
 • ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9400 + 2000  บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประถม 6 ขึ้นไป
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น 7
 • อาคารศูนย์ราชการ กระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ถนนชัยนาท – เขื่อนเจ้าพระยา ตำบล บ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • ตั้งแต่วันที่ 6  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 • ปทุมธานี
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน 11500+1785 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงิน  เศรษฐศาสตร์
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เลขที่ 39 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 • สามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • ตาก
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.พ.รับรองแล้ว ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ กพกำหนดไว้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก 9/70 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
 • ตั้งแต่วันที่ 14 – 29  ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30  น . – 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

 • มหาสารคาม
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ กพ.รับรองแล้วทาง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เลขที่ 539 หมู่ที่ 11
 • ถนนมหาสารคาม – วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือสมัครผ่าน E-mail : [email protected]
 • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม https://mahasarakham.treasury.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2563

 • สมุทรปราการ
 • ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 9400 + 2000  บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ประถม 6 ขึ้นไป
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่สมุทรปราการ เลขที่ 1/1 ถนนศรีสมุทร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • อำนาจเจริญ
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ กพ.รับรองแล้วทาง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ (ส่วนบริหารทั่วไป) ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตั้งแต่วันที่ 26  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • ราชบุรี
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้างรายเดือน 15000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี 2/13  ถนนอุดมศิริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม  2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30  น. ถึง 16.00 น.

 • ตรัง
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง 13800 + 1785  บาท/เดือน
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ได้ดี เพื่อรองรับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านงานช่างสำรวจ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง ได้ตั้งแต่วันที่ 19  -26  ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!