fbpx

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 66 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 20,000 – 180,000 บาท ตั้งแต่ 1 – 20 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 66 อัตรา ปริญญาตรีขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 20,000 – 180,000 บาท ตั้งแต่ 1 – 20 กรกฎาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานลงทุน
 • ระดับ 6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักจัดการลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 17 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง
 • ระดับ 6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

 • ตำแหน่ง นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

 • ตำแหน่ง นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

 • ตำแหน่ง นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

 • ตำแหน่ง นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเสี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)

 • ตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน
 • ระดับ 6
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์การลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 4 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์(บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์(บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์

 • ตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานบัญชีและประมวลผลการลงทุน
 • ระดับ 5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง นักสารสนเทศด้านการลงทุนอาวุโส
 • ระดับ 4/5
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 9 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • ตำแหน่ง นักสารสนเทศด้านการลงทุน
 • ระดับ 1/2/3
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน

 • เงินค่าตอบแทน
 • ระดับ 1 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 20,000 บาท
 • ระดับ 2 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 40,000 บาท
 • ระดับ 3 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น55,000 บาท
 • ระดับ 4 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 70,000 บาท
 • ระดับ 5 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 115,000 บาท
 • ระดับ 6 อัตราค่าจ้างเริ่มต้น 180,000 บาท

 • การรับสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  www.sso.go.th
 • ทาง E-mail:[email protected]
 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
 • ทางไปรษณีย์ ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 20 กรกฎาคม

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 • การรับสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  www.sso.go.th
 • ทาง E-mail:[email protected]
 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี
 • ทางไปรษณีย์ ถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 • [ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 20 กรกฎาคม]

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!