รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 3 – 17 มกราคม 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 3 – 17 มกราคม 2566


 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกงบประมาณ (1 อัตรา)

 • หน้าที่รับผิดชอบ1. ดูแล และตรวจสอบรายงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ2. ดูแล และตรวจสอบรายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

  3. จัดทำ วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณตามความต้องการของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

  4. ควบคุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ประสานงานด้านงบประมาณกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

  6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบ SAP

  7. Safety and Quality System – ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

  8. Risk Management – ดูแลการปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร

  9. Line Manager – ควบคุม ดูแลให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร


 • คุณสมบัติ1. ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง2. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ประสบการณ์ระดับบริหารอย่างน้อย 1 ปี

  3. ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft Word

  4. ทักษะการใช้ ERP – SAP

  5. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

  6. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  7. มีความคิดเชิงวิเคราะห์ • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3  – 17 มกราคม 2566

 • กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบ  www.srtet.co.th  ความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และสำเนาใบปริญญาบัตร ทั้งนี้หากบริษัทฯ พบว่าการกรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1  ตำแหน่ง ต่อ 1 ครั้งในการสมัคร Online
 • https://www.srtet.co.th/th/career

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!