รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 16380 / สมัคร online 10 – 24 พฤษภาคม 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / หลายอัตรา / เงินเดือน 16380 / สมัคร online 10 – 24 พฤษภาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับตั๋วโดยสารทุกประเภท
 • ปฏิบัติงานเก็บค่าโดยสารในส่วนที่เกินและค่าธรรมเนียนต่างๆ
 • ตรวจสอบดูแลและรับผิดชอบเงินสดที่อยู่ในถาดเงินสด
 • ตรวจสอบและปรับข้อมูลในตั๋วโดยสาร ในกรณีติด Code ต่างๆ
 • ตรวจสอบและรับเปลี่ยนหรือรับคืนตั๋วโดยสาร
 • ตรวจสอบและดูแลเรื่องการใช้งานของประตู Swing Gate
 • ดำเนินงานดูแลให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วยความ เต็มใจให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่พิการ เด็ก คนชรา คนตั้งครรภ์ และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารตามสถานการณ์
 • ดำเนินงานแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีอุปกรณ์บกพร่อง เช่น ประตูกั้นชานชาลา (PSD) และอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC)
 • ดำเนินงานเปิด/ปิดและควบคุมทิศทางของบันไดเลื่อนเมื่อได้รับคำสั่งของนายสถานี
 • ดำเนินงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและให้ความช่วยเหลือในการอพยพผู้โดยสารออกจากสถานี หรือขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
 • Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 • Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ความรู้การจัดเก็บรายได้ในสถานี
 • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • การบริการลูกค้า
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
 • สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า


 • กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบ  www.srtet.co.th
 • ความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และสำเนาใบปริญญาบัตร ทั้งนี้หากบริษัทฯ พบว่าการกรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา

 • วันที่รับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2566 – 24 พฤษภาคม 2566 

 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1  ตำแหน่ง ต่อ 1 ครั้งในการสมัคร Online
 • https://www.srtet.co.th/th/career

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!