รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / เงินเดือน 16,830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / เงินเดือน 16,830 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2565


 • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประจำสถานี
 • อัตราเงินเดือน 16,830 บาท

 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าให้กับตั๋วโดยสารทุกประเภท
  ปฏิบัติงานเก็บค่าโดยสารในส่วนที่เกินและค่าธรรมเนียนต่างๆ
  ตรวจสอบดูแลและรับผิดชอบเงินสดที่อยู่ในถาดเงินสด
  ตรวจสอบและปรับข้อมูลในตั๋วโดยสาร ในกรณีติด Code ต่างๆ
  ตรวจสอบและรับเปลี่ยนหรือรับคืนตั๋วโดยสาร
  ตรวจสอบและดูแลเรื่องการใช้งานของประตู Swing Gate
  ดำเนินงานดูแลให้บริการผู้โดยสารทุกคนด้วยความ เต็มใจให้บริการและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารที่พิการ เด็ก คนชรา คนตั้งครรภ์ และผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารตามสถานการณ์
  ดำเนินงานแก้ไขสถานการณ์เมื่อมีอุปกรณ์บกพร่อง เช่น ประตูกั้นชานชาลา (PSD)
  ดำเนินงานเปิด/ปิดและควบคุมทิศทางของบันไดเลื่อนเมื่อได้รับคำสั่งของนายสถานี
  ดำเนินงานตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติและให้ความช่วยเหลือในการอพยพผู้โดยสารออกจากสถานี หรือขบวนรถไฟฟ้าขัดข้อง
  Safety and Quality System – ปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management – ปฏิบัติตามแผน/กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ
  ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  ความรู้การจัดเก็บรายได้
  ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  การบริการลูกค้า
  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 – 15  กันยายน 2565 
 • กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แบบฟอร์มกำหนดและตรวจสอบ  www.srtet.co.th  ความถูกต้องก่อนจัดส่งใบสมัคร พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ และสำเนาใบปริญญาบัตร ทั้งนี้หากบริษัทฯ พบว่าการกรอกแบบฟอร์มไม่ครบถ้วนตามกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา
 • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1  ตำแหน่ง ต่อ 1 ครั้งในการสมัคร Online
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!