fbpx

sme bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง และหลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

sme bank เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี ขึ้นไป หลายตำแหน่ง และหลายจังหวัด

 • รายละเอียดตำแหน่ง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนประชาสัมพันธ์
  รายละเอียด
  จัดทำแผนงานสื่อสาร ผลิตข่าวสารของธนาคารฯ ดำเนินการด้านพิธีการในกิจกรรมที่ธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จัดเตรียมงานแถลงข่าวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารฯ สู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อมวลชน ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคารฯ ตลอดจนปฏิบัติงาน
  อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนสื่อสังคมออนไลน์
  รายละเอียด
  ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อ Social Media , Website และ Contents ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ จัดทำโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อ Online ต่าง ๆ ของธนาคารฯ รวมทั้งสนับสนุน พัฒนา ขยายเครือข่าย เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายในสื่อ Social Media และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารฯ ตลอดจน
  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ – เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างสรรค์สื่อ
  รายละเอียด
  ออกแบบ และสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารฯ จัดทำแผนและกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารฯ (Corporate Social Responsibility : CSR) เป็นศูนย์กลาง งานด้าน CSR ทั้งภายในและภายนอกของธนาคารฯ ออกแบบและตกแต่งสถานที่สำหรับงานพิธีการสำคัญของธนาคารฯ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกธนาคารฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนองค์กร
  รายละเอียด
  ผลิตสื่อทัศนูปกรณ์ ออกแบบงานโฆษณาประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของธนาคารฯ
  เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารฯ จัดทำแผนงาน งบประมาณ
  งานจัดจ้างและตรวจรับงานโฆษณาของธนาคารฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่ล่ามโครงการ Core Business Process System (CBPS) (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
  รายละเอียด
  ทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาไทย-จีน และจีน-ภาษาไทย เพื่อสนับสนุนงานโครงการ CBPS ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ Project Director ของ CBPS มอบหมาย เป็นระยะเวลา 6 เดือนหมายเหตุ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะจัดให้มีการทดสอบการเป็นล่ามในสถานการณ์จริงกับชาวจีนที่ทำงานโครงการ CBPS และประกาศผลให้ทราบในลำดับต่อไป ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 

สมัครออนไลน์ได้ที่  https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆ  จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
สมัครออนไลน์ได้ที่และรายละเอียดทั้งหมด   https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php

 

 

>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!