การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1)
 • หมวดราคากลาง แผนกก่อสร้าง กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
 • จำนวน 1  อัตรา อัตราเงินเดือน 13410 บาท บาท
 • ผู้สมัครต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีคุณสมบัติ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
 • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง หรือซ่อมสร้าง หรือบำรุงรักษาอาคาร มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างก่อสร้างชั้น 1)
 • หมวดราคากลาง แผนกก่อสร้าง กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง
 • จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13410 บาท
 • ผู้สมัครต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีคุณสมบัติ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ
 • มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง หรือซ่อมสร้าง หรือบ ารุงรักษาอาคารมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 หมวดดูแลอาคาร จำนวน 1 อัตรา
 • และหมวดหลักฐานอาคาร จำนวน 1 อัตรา สังกัดแผนกอาคาร กองบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด รวม 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10750 บาท
 • ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างเขียนแบบ หรือช่างสำรวจ หรือเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเทียบเท่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ รถจักรยานยนต์ และสามารถขับขี่ได้

 • ตำแหน่งช่างเทคนิค 4 แผนกบริหารอาคาร กองบริการงานช่าง ฝ่ายการช่าง จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10750 บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย ปฏิบัติงานบนที่สูงได้ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างกลโรงงาน หรือประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง (สาขางานเครื่องมือกล หรือซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

 • ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3 (กระซับช่างกล) เรือสันดอน 7 กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ำ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10150 บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • ข้อ 1 มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และ
 • ข้อ 2 ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งจากกรมเจ้าท่า และ
 • ข้อ 3 มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระซับช่างกล เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ
  ของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • ตำแหน่งพนักงานปากเรือ 3 (กระซับปากเรือ) เรือขุด 3 แผนกเรือขุด กองการขุดลอก ฝ่ายการร่องน้ า
 • จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10150  บาท
 • ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 • ข้อ 1 มีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และ
 • ข้อ 2 ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ ากว่านายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล จากกรมเจ้าท่า และ
 • ข้อ 3 มีหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่กระซับปากเรือ เรือเดินทะเล หรือเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานที่เชื่อถือได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
 • ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.port.co.th
 • หัวข้อข่าวสาร ข่าวสมัครงาน หรือ https://port.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน  2565  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!