สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 880 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 25-31 พ.ค. 2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 880 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต 25-31 พ.ค. 2566 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • จำนวน 880 อัตรา

 • กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ดังนี้ 
 • 1. รอง สว.(สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา
 • 2. รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน)  เพศ ชาย/หญิง จำนวน 60 อัตรา
 • 3. รอง สว.กลุ่มุงานอำนวยการและสนับสนุน  (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผน นโยบายและแผนก ส่งกำลังบำรุงวิเคราะห์และประเมินผล วิเคราะห์งานบุคคล)
 • เพศ ชาย/หญิง จำนวน 30 อัตรา
 • 4. รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านเลขานุการ ด้านบริหารงานพัสดุ ฯลฯ)
 • เพศ ชาย/หญิง จำนวน 300 อัตรา

 • กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
 • รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน เพศ ชาย/หญิง
 • จำนวน 30 อัตรา
 • กลุ่มผู้มีวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  ช่างอากาศยาน (สบ 1) กลุ่มงานช่างอากาศยาน บ.ตร.
 • เพศชาย จำนวน 10 อัตรา

 • กำหนดการ ประกาศรับสมัคร  วันที่ 22-24 พ.ค. 66
 • รับสุมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 25-31 พ.ค.66
 • สอบุข้อเขียน  วันที่ 27 ส.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  วันที่ 6 ก.ย. 66 รับสมัครทางเว็บไซต์  WWW.POLICEADMISSION.ORG


 • ที่มา
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!