สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนานุเคราะห์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ตั้งแต่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2564

 • ประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์
 • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
 • ตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • บุคคลภายนอก
 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • (ผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 •  พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์
 • สำหรับพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานธนานุเคราะห์
 • ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๐พ.ศ๒๕๒๓ ดังนี้
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
 • ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งพนักงานธุรการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
 •  ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าชั้นต่ำของตำแหน่งนิติกร

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชั้น 4 อาคาร 4 สำนักงานธนานุเคราะห์
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564
 • ระหว่างเวลา 08.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!