การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สมัคร 15 – 28 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปานครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สมัคร 15 – 28 มกราคม 2563

 • การประปานครหลวง (กปน.เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาสาธารณูปการภายใต้การกำกับดูแลของ กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการนี้ กปน. มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 อัตรา
 • โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ตำแหน่งและคุณวุฒิ
 • วิศวกร จำนวน 12  อัตรา
 • วิศวกร (โยธา) จำนวน 5 อัตรา   ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา
 • วิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 5 อัตรา  ริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศบ) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกร จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน ก.ว.) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว จะต้องนำมายื่น ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองปฏิบัติงาน
 • ลักษณะงานของตำแหน่งนี้จำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคสนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอบด้วย

 • นิติกร จำนวน 2 อัตรา   ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กำหนดการรับสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มกราคม 2564(ทุกวัน)
 • เปิดรับสมัครทุกวันทาง Internet ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยให้ผู้สมัครอ่านประกาศ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://mwa.thaijobjob.com คลิก “ระบบรับสมัครออนไลน์ “
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!