สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 15 – 26 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 15 – 26 มีนาคม 2564

 • สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก.
 • มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา

 • ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 3 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในสาขาวิชาบัญชี ไม่ต่ำกว่า ๙ หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิ ที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 • พนักงานธุรการ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนด จะเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 • รับสมัคร
 • ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ในวัน และเวลาราชการ (๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๓๐ นาฬิกา) ณ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก อาคาร ๑ ชั้น ๕ ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๖ ๖๙๘๔, ๐ ๒๒๙๗ ๗๓๙๔

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!