โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร

 • เชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564

 • น่าน
 • โรงพยาบาลน่าน
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
  นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • แพร่
 • โรงพยาบาลแพร่
  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • ลำพูน
 • โรงพยาบาลลำพูน
  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564

 • ชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ
  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1- 9 กรกฎาคม 2564

 • นครราชสีมา
 • โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  พยาบาลวิชาชีพ
  ผู้ช่วยพยาบาล
  พนักงานช่วยเหลืคนไข้
  พนักงานช่วยการพยาบาล

 • บึงกาฬ
 • โรงพยาบาลบึงกาฬ
  พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564

 • ยโสธร
 • โรงพยาบาลยโสธร
  นักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • ร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • สกลนคร
 • โรงพยาบาลสกลนคร
  นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2564

 • หนองคาย
 • โรงพยาบาลหนองคาย
  เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564

 • นครสวรรค์
 • โรงพยาบาลนครสวรรค์
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
  แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 21 – 29 มิถุนายน 2564

 • นนทบุรี
 • โรงพยาบาลนนทบุรี
  นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • พระนครศรีอยุธยา
 • โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

 • พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลพิษณุโลก
  พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564

 • สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลสมุทรสาคร
  นักกายอุปกรณ์  จำนวน 1 อัตรา
  นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564

 • สุโขทัย
 • โรงพยาบาลสุโขทัย
  นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564

 • อ่างทอง
 • โรงพยาบาลอ่างทอง
  เจ้าพนักงานเวชปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564

 • สระบุรี
 • โรงพยาบาลสระบุรี
  พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564

 • อุทัยธานี
 • โรงพยาบาลอุทัยธานี
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564

 • จันทบุรี
 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า
  พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

 • ตราด
 • โรงพยาบาลตราด
  พนักงานแปล จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • ตราด
 • โรงพยาบาลตราด
  เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 • ปราจีนบุรี
 • โรงพยาบาลปราจีนบุรี 
  นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
  นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564

 • ประจวบคีรีขันธ์
 • โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1  อัตรา
  นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา
  นักกายภาพบำบัด  จำนวน  1  อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

 • เพชรบุรี
 • โรงพยาบาลพระจอเกล้า
  วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

 • กระบี่
 • โรงพยาบาลกระบี่
  นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 2 อัตรา
  นิติกร จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

 • ชุมพร
 • โรงพยาบาลชุมพร
  นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564

 • ตรัง
 • โรงพยาบาลตรัง
  แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

 • พัทลุง
 • โรงพยาบาลพัทลุง
  เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2564

 • สุราษฎร์ธานี
 • โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียดและจังหวัดที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!