การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 23 มกราคม 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 23 มกราคม 2566

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกบำรุงรักษาสะพาน กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ม.ค. 2566 )
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน ๒๑,๒๕๐ บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบ ด้านการควบคุมงาน หรือ งานบริษัท ที่ปรึกษาโครงสร้างสะพานหรืออาคารขนาดใหญ่ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับพิจารณา อัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์การทำงาน แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 6 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25000 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีมารวมกัน เศษของปีตัดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายจัดเก็บค่าผ่านทาง จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 ม.ค. 2566 )
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สําเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16830  บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ (Application Development) หรือด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) หรือด้านการวิเคราะห์ระบบงาน (System Analyst) หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาให้ค่าประสบการณ์เพิ่ม ไม่เกิน ๓ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 20030 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปิดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิเคราะห์วิศวกรรม กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 ม.ค. 2566 )
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง หรือวิศวกรรมโลจิสติกส์ และมีวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาให้ค่าประสบการณ์เพิ่มไม่เกิน 2  ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 24000 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกัน ไม่น้อยกว่ 1  ปี มารวมกัน เค ของ ปัดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 10 – 23  ม.ค. 2566 )
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมขนส่ง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านวิศวกรรมโยธา หรือด้านวิศวกรรมขนส่ง ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาให้ค่าประสบการณ์เพิ่มไม่เกิน ๓ ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 25540 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 ม.ค. 2566)
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ หรือนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ หรือหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาโปรแกรม/ตรวจสอบ/ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาให้ค่าประสบการณ์เพิ่มไม่เกิน 1 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 22580 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีปิดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกควบคุมภายในระบบงานหลัก กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จำนวน 2 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 10 – 23 ม.ค. 2566)
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16830  บาท หากมีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่ม ตามประสบการณ์แต่พิจารณาให้ไม่เกิน ๔ ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 21250 บาท หรือ
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์ การทำงานที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่ม
 • ตามประสบการณ์แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 1 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 25540 บาท

 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ม.ค. 2566) 
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว
 • โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250  บาท หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการจัดทำแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการหลังจากสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโทจะได้รับพิจารณา อัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์การทำงาน แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25540 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่ น้อยกว่า 1 ปี มารวมกัน เศษของปีตัดทิ้ง

 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน2 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 6 – 20 ม.ค. 2566 )
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 16830 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 4  ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน  21250 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงาน ที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีมารวมกันเศษของปิดทิ้ง หรือ
 • สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 1 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 22580 บาท ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงาน ที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ทำงานในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีมารวมกัน เศษของปิดทิ้ง

 • การสมัคร
 • การสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่  เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ. – “ระบบสมัครงานออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
 • ทาง https://www.exat.co.th/สมัครงาน/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!