สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง สมัคร 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขาวิชา หลายตำแหน่ง 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565


 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท
 • – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางด้านจัดการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร การบริหารจัดการงานทั่วไป การรับเรื่องร้องเรียน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร การจัดทำแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท
 • – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : – บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน)  วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)  นิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี ปริญญาโท  ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : – วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)  วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
 • – ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : – บัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี- ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 3 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : นิติศาสตร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 7 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • เงินเดือน : 18,000-30,000 บาท
 • จำนวน : 7 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอก
 • รายละเอียดวุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน)

 • เปิดรับสมัคร
 • วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • การรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 และข้อ 3 ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.erc.or.th
 • โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์
 • สำนักงาน กกพ. จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครผ่านทางอีเมล [email protected]
 • และแนบหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น (เอกสารหลักฐานการสมัครขนาดรวมไม่เกิน 25 MB ) โดยผู้สนใจ สามารถยื่นใบสมัครผ่านทางอีเมล [email protected]
 • ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน  2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่
กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!