องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 12 อัตรา ปวช. ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้าง จำนวน 12 อัตรา ปวช. ขึ้นไป  ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง พนักงานสัตวบาล 2
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 • ตำแหน่ง พนักงานสัตวแพทย์ 2
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือสาขาการจัดการผลิตสัตว์

 • ตำแหน่ง พนักงานผลิต 2
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขา ช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรม การผลิต

 • ตำแหน่ง ช่าง 2
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านสาขางานเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขา ช่างกลโรงงาน สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า สาขางานติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา หรือสาขางานอุตสาหกรรม การผลิต

 • ตำแหน่ง พนักงานตลาด 2
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150 – 11,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • การสมัคร 
 • สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ด50 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 
 • ตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!