กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 25 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาด้านพาณิชยศาสตร์การบัญชี การเงิน และบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี หรือสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี

 • ตำแหน่ง นักวิทนาศาสตร์การแพทย์ (ด้านจุลชีวิทยา/ชีววิทยา)
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีวิทยา ทางชีววิทยา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

 • ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 8,690 – 11,500  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • มีใบอนุญาตขับรถยนต์จามกฎหมาย

 • การสมัคร 
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmsc.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!