fbpx

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวส. เงินเดือน 14128 ตั้งแต่ 28 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล ปวส. เงินเดือน 14,128 ตั้งแต่ วันที่ 15 – 25 มกราคม 2564


 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • เงินเดือน 14128 บาท
 •  จัดเก็บและบันทึกข้อมูลและเอกสารแผนงาน งบประมาณ และการรายงานผล จากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ตามรอบระยะเวลาต่างๆ ให้เป็นระบบหมวดหมู่ง่าย การตรวจสอบ และการเรียกใช้มูลทั้งในรูปข้อมูลดิจิตอลและข้อมูลเอกสารต่อ
 • จัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ (Scanner) และดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายเอกสาร แผนงาน งบประมาณ และการรายงานผล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม
 • จัดทำเอกสารประกอบการประชุม เตรียมอุปกรณ์การประชุม ที่สำนักงานแผนงานและงบประมาณ เป็นผู้รับผิดชอบ
 • เป็นเจ้าหน้าที่จัดประชุมสัมมนา/อบรม ตามที่สำนักแผนงานและงบประมาณมอบหมาย (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
 • ตามข้อ 5.2ถึง ข้อ 5.4เป็น PDF file ไปที่ E-mail [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลได้ที่ https://op.coj.go.th หรือ https://patsadu.coj.go.th และจัดส่งใบเสนอราคาจ้างเหมารายบุคคลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
 • ตามข้อ 5.2ถึง ข้อ 5.4เป็น PDF file ไปที่ E-mail [email protected] ตามวิธีการสมัครแนบท้าย ประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 


กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!