ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา / เงินเดือน 28500 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2 ฝตท. สนช.
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือSoftware Engineering หรือCyber Security
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการเงิน และสนใจงานตรวจสอบด้าน IT
 • หากมี Certificate ที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT เช่น CISA , CISM , CISSP เป็นต้น และ/หรือมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคเชิงลึกด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น Blockchain , API , Cloud Computing , AI , ML เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 • ผู้ตรวจสอบ 28,500.-บาท/ผู้ตรวจสอบอาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
 • ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด (ปิดรับสมัคร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)

 • รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.50 หรือเทียบเท่า
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น หลักเจรจาต่อรอง
 • ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาโทขึ้นไปด้าน Data Analytics หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ เช่น สถิติ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) บริหารธุรกิจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • ความสามารถภาษาอังกฤษ TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น (หลักเจรจาต่อรอง)
 • ระยะเวลาจ้าง 1-3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
 • (ปิดรับสมัคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564)

 • เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส สำนักวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน
 • ประสบการณ์ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คณิตศาสตร์และปริมาณวิเคราะห์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
 • ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

 • ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมนวัตกรรมข้อมูลเศรษฐกิจ 1-2 ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน 
 • ประสบการณ์ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
 • ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!