ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ป.ตรี / จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 15 พฤษภาคม 2566

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ป.ตรี / จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 15 พฤษภาคม 2566


 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูลระดับ 4 ปีบัญชี 2566

 • เพื่อเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 ปีบัญชี 2566
 • โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
  ทางธุรกิจ วิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลและออกแบบอัลกอริธึม (Algorithm) การวิเคราะห์แบบให้คำนะนำ
  (Prescriptive Analytics) งานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ จัดทำต้นแบบ (Prototype) เพื่อหาโอกาสและขับเคลื่อนธุรกิจ
  ด้วยข้อมูลวางแผนการจัดหา รวบรวมข้อมูล ประสานและเชื่อมโยงการจัดเก็บข้อมูล งานกำกับดูแลข้อมูล (Data
  Governance) งานจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติกรอบมาตรฐานในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ทุกส่วนงานนำไป
  ดำเนินการ งานจัดทำมาตรฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูลตามวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) งานด้าน
  สถาปัตยกรรมข้อมูลและกำหนดแนวทางในการพัฒนาแบบจำลองข้อมูล คลังข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การเข้าถึง
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดทำเส้นทางไหลของข้อมูล (Data flow)

 • ประมาณการความต้องการ จำนวนความต้องการประมาณ 5 อัตรา

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่15 พฤษภาคม 2566)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติประยุกต์เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกำหนด โดยเป็นการระบุในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็นสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/
  แขนงวิชา (Major) เท่านั้น ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

 • การรับสมัครการสอบ
 • ผู้ที่สนใจต้องศึกษาประกาศรับสมัครงานของธนาคารก่อนทำการสมัครสอบ
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้องตามประกาศรับสมัครงาน สามารถกรอกรายละเอียดการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2566
 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนด และเลือกตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4 โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครและตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วยตนเอง เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด
 • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินแบบ QR Code สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking
  ทุกธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. เท่านั้น)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ขอบเขตเนื้อหาการสอบ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!