fbpx

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา หลายจังหวัด ( รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

นนทบุรี
โรงพยาบาลศรีธัญญา
1. พยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา
2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
3. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
4. นักวิชการพัสดุ 1 อัตรา
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
6. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
7. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
8. นักโภชนาการ 1 อัตรา
9. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
10. นักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
11. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
12. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา
14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
15. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2563

กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
1. พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา
3. พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 1 อัตรา
4. พนักงานการเงินและการบัญชี 1 อัตรา
5. พนักงานจัดทำข้อมูลประมวลผล 1 อัตรา
6. พนักงานธุรการ 5 อัตรา
7. พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
8. ช่างซ่อมครุภันฑ์ประจำสำนักงาน 1 อัตรา
9. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
10. พนักงานธุรการ 5 อัตรา
11. พนักงานบริการ 2 อัตรา
12. พนักงานประกอบอาหาร 8 อัตรา
13. ช่างซ่อมครุภันฑ์ประจำสำนักงาน 2 อัตรา
ตั้งแต่ 17 ถึง 25 มีนาคม 2563

อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  – 1 เมษายน 2563

เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 24 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา
วันที่ 16-24 มีนาคม 2563

เชียงใหม่
โรงพยาบาลสันป่าตอง 

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-30 มีนาคม 2563

ลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
1. นักวิชาการสถิติ 1 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
3. พนักงานเปล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

1.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
2.พนักงานซักฟอก(ชาย) จำนวน 1 อัตรา
3.นักเทคนิดการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
4.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา
นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลกันทรวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มีนาคม 2563

ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12-24 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น
นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9-27 มีนาคม 2563

นครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลตาคลี
นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2563

โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

สระแก้ว
โรงพยาบาลโคกสูง

1. นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10-25 มีนาคม 2563

ชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2563

สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี 
1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา ค่าจ้าง
ตั้งแต่วันที่ 18-24 มีนาคม 2563

เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-25 มีนาคม 2563

นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 5 อัตรา
2. เภสัชกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
3. ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-27 มีนาคม 2563

สุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 
1. พนักงานผ่านและรักษาศพ 1 อัตรา
2. พนักงานประกอบอาหาร 5 อัตรา
3. ช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา
4. พนักงานประจำตึก 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
6.นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลเกาะสมุย
นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16-24 มีนาคม 2563

สงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-27 มีนาคม 2563

โรงพยาบาลสะเดา
1. พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
3. พนักงานบริการ (ผู้ช่วยช่างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานบริการ (กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานบริการ (ห้องบัตร) จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มีนาคม 2563

ยะลา
โรงพยาบาลยะลา
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9-31 มีนาคม 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ   วันเวลาการเปิดรับสมัคร และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร ต่อ 
ดูรายละเอียด
คุณสมบัติ
การเปิดรับสมัคร
ที่มาการรับสมัคร

นนทบุรี
โรงพยาบาลศรีธัญญา 

กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 

เชียงใหม่
โรงพยาบาลสันป่าตอง
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  

ลำปาง
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  

ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ

อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลปทุมราชวงศา

สุรินทร์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลกันทรวิชัย

ขอนแก่น
โรงพยาบาลบ้านไผ่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น

นครสวรรค์
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลตาคลี
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

สระแก้ว
โรงพยาบาลโคกสูง

ชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี

สระบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี 

เพชรบุรี
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า

นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

สุราษฎร์ธานี 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเกาะสมุย

สงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ่
โรงพยาบาลสะเดา

ยะลา
โรงพยาบาลยะลา

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!