fbpx

เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา

รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับ

ปทุมธานี
เทศบาลตำบลหลักหก สมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา 
1. พนักงานดับเพลิง (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
3. คนงานประจำรถขยะ (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
4. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่นถนน) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถหนีบกิ่งไม้) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดหญ้า) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
8. พนักงานขับรถยนต์ (กองวิชาการและแผนงาน) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
9. พนักงานขับรถยนต์ (กองสวัสดิการสังคม) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (สังกัดกองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 อัตรา
12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองวิชาการและแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
13. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
16. ผู้ช่วยนายช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา
17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
18. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) (ทักษะ) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
19. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) (ทักษะ) (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
20. ผู้ช่วยดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 เมษายน 2563

 

สมุทรปราการ
อบต.บางบ่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา 
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
8. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2563

 

บุรีรัมย์
อบต.เสาเดียว รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา 
1. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา
5. แม่ครัว 1 อัตรา
6. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-30 มีนาคม 2563

 

มหาสารคาม
อบต.ท่าสองคอน พนักงานจ้าง 13 อัตรา 
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา
1. ภารโรง 1 อัตรา
3. คนงาน (กองคลัง) 2 อัตรา
4. คนงาน (กองช่าง) 1 อัตรา
5. คนงาน (กองสาธารณสุข) 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ 1 อัตรา
7. คนงาน (กองการศึกษา) 2 อัตรา
8. คนงาน (กองสวัสดิการสังคม) 1 อัตรา
9. คนงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563

 

นครราชสีมา
เทศบาลตำบลพิมาย พนักงานจ้างทั่วไป  1 อัตรา 
คนงาน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563

 

นครสวรรค์
อบต.ปางสวรรค์พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

 

สงขลา
เทศบาลนครสงขลาพนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลน้ำน้อย พนักงานจ้าง 2 อัตรา 
1. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

 

นครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

อบต.ควนทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2563

 

สตูล
เทศบาลเมืองสตูล พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยครู (สอนศาสนาอิสลาม) 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

 

กระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ พนักงานจ้าง 8 อัตรา 
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอก/โท ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
5. คนงาน 2 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

 

สุราษฏร์ธานี
เทศบาลตำบลวัดประดู่ รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
5.  คนงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2563

เทศบาลเมืองท่าข้าม พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-31 มีนาคม 2563

 

ภูเก็ต
อบต.เทพกระษัตรี พนักงานจ้าง 7 อัตรา 
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยาบายและแผน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป (สำนักปลัด) 1 อัตรา
4. คนงานทั่วไป (กองคลัง) 1 อัตรา
5. คนงานประจำรถขยะ 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2563

เทศบาลตำบลราไวย์ พนักงานจ้าง 14 อัตรา 
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ) 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
2. พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. ผู้ดูแลเด็ก 5 อัตรา เงินเดือน 10000 บาท
6. คนงานประจำรถบรรทุกขยะ 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 2-17 เมษายน 2563

 

พังงา
อบต.ท้ายเหมือง พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 

1. ผู้ดูแลเด็ก 2 อัตรา
2. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 1 อัตรา
3. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

ปทุมธานี
เทศบาลตำบลหลักหก สมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา 

สมุทรปราการ
อบต.บางบ่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ 10 อัตรา 

บุรีรัมย์
อบต.เสาเดียว รับสมัครพนักงานจ้าง 7 อัตรา 

มหาสารคาม
อบต.ท่าสองคอน พนักงานจ้าง 13 อัตรา 

นครราชสีมา
เทศบาลตำบลพิมาย พนักงานจ้างทั่วไป  1 อัตรา 

นครสวรรค์
อบต.ปางสวรรค์พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา

สงขลา
เทศบาลนครสงขลาพนักงานจ้างทั่วไป
เทศบาลตำบลน้ำน้อย พนักงานจ้าง 2 อัตรา 

นครนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พนักงานจ้าง 
อบต.ควนทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา 

สตูล
เทศบาลเมืองสตูล พนักงานจ้าง

กระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่ รับสมัครผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา

สุราษฏร์ธานี
เทศบาลตำบลวัดประดู่ รับสมัครพนักงานจ้าง 8 อัตรา
เทศบาลเมืองท่าข้าม พนักงานจ้างตามภารกิจ

ภูเก็ต
อบต.เทพกระษัตรี พนักงานจ้าง 7 อัตรา 
เทศบาลตำบลราไวย์ พนักงานจ้าง 14 อัตรา 

พังงา
อบต.ท้ายเหมือง พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!