fbpx

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้าเป็นสอบสัสดี ประจําปี 2562 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครเข้าเป็นสอบสัสดี ประจําปี 2562 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-30 ตุลาคม 2561

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบ ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี
เพื่อบรรจุลงในตำแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอ ลำนักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑล ทหารบกทั่วประเทศไทย และฝ่ายสรรพกำลังกองทัพภาคที่ 1- 4 จำนวน 100 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา
รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
(ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา,ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
– เพศขาย อายุ 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2562) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2532 – 31 ธ.ค. 2544 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ ระหว่างการน่าตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อน่าปลด)
– สำเร็จการ’ฝืกวิซาทหาร ตั้งแต่ซั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนน่าปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
– เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว

คุณสมบัติทั่วไป
-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
-ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
-ไม่เป็นโรคที่ฃัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
-มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค หรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), และ ฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป มีฃนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีนี้าหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
-ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตาม คำพิพากษาของศาล
-ไม่อยู่ในสมณเพศ
-ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำพิพากษา ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ
-ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
– ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
– ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับ ราชการมาก่อน
-ไม่เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

กำหนดการรับสมัครสอบ

ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2561

รายละเอียดการเปิดสอบโดยละเอียดทั้งหมด 

https://atc-rta.thaijobjob.com/

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

Loading…

ติดตามงานราชการได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 12000 คน
 

เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

 

 

 

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

error: Content is protected !!