fbpx

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป PAPER & PENCIL และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เนื่องจาก covid-19 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป PAPER & PENCIL และ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 เนื่องจาก covid-19

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
 • ที่มา https://ocsc6.job.thai.com/
 • สำนักงาน ก.พ.

 • เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 เปิดสอบ ภาค ก.
 • จำนวน 500,000 ที่นั่ง
 • 15 ศูนย์สอบ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
 • เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com
 • การรับสมัครแบบ e-Exam จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ
  ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
  รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ
 • การรับสมัครแบบ Paper & Pencil จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ (เต็มแล้ว)
  ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบสำนักงาน ก.พ.
  จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับได้แก่
  1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ระดับปริญญาตรี
  4. ระดับปริญญาโท

กดเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร ต่อ

รายละเอียด


ที่มา http://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=637148795597015457

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!