fbpx

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น บุคลากร ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น บุคลากร ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร

 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม 
  • ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
   จำนวน  1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   จำนวน 4 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงาน)
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักงาน)
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยกรรม
  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)
  • ตำแหน่ง คนสวน
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
  • ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

 • ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว)
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพาณิชยกรรม
  • ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 27 มีนาคม 2563

 • มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็กและพนักงานเลี้ยงเด็ก
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ตำแหน่ง พนักงานเลี้ยงเด็ก
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
  • ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 10 เมษายน 2563

 • สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดอุดรธานี
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3- 5
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต / บริหารธุรกิจบัณฑิต / บัญชีบัณฑิต / การเงิน / การจัดการ
  • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 16 ถึง 30 มีนาคม 2563

 • ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
   จำนวน 3 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งแต่วันที่ 16-27 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 25 มีนาคม 2563
  • ปิดรับสมัคร

 •  ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จังหวัดชลบุรี

  • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Quality Control Supervisor)
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บรรจุจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรี) สาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง
  • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2563

 • ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
  • ตั้งแต่วันที่ 12-25 มีนาคม 2563
  • ปิดรับสมัคร

 • ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • ตั้งแต่วันที่ 12-25 มีนาคม 2563
  • ปิดรับสมัคร

 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

  • ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3 – 5
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ถึง ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง  7 เมษายน 2563

 • ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา
  • ตำแหน่ง เภสัชกร
   จำนวน 1 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท : เภสัชศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (บรรจุจ้างวุฒิการศึกษาปริญญาตรี)
  • ตั้งแต่บัดนี้  27 มีนาคม 2563

 • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน

  • ตำแหน่ง วิศวกร และ ตำแหน่ง สถาปนิก
   จำนวน 2 อัตรา
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึง  30 มีนาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัคร ต่อ
 

 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม 
 2. ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 3. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
 4. สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5. ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 6. ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 7.  ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จังหวัดชลบุรี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 8. ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 9. ศูนย์รับบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 10. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ
 11. ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ตำแหน่ง เภสัชกร
 12. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ตำแหน่งวิศวกร และ ตำแหน่ง สถาปนิก

ที่มา https://jobtrc.redcross.or.th

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!