fbpx

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน 33 อัตรา รับสมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 16 พฤจิกายน 2560 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัด โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดตำแหน่ง

รหัสตำแหน่งตำแหน่งจำนวนอัตราสถานะ
61001เภสัชกร3รับสมัคร
61002พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤต)(ICU)2รับสมัคร
61003พยาบาล (ผู้ป่วยวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือด)(CCU)2รับสมัคร
61004พยาบาล (ห้องผ่าตัด)(OR)2รับสมัคร
61005พยาบาล (ห้องคลอด)(LR)2รับสมัคร
61006พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)(ANES)2รับสมัคร
61007พยาบาล (หน่วยจ่ายกลาง)(CSSD)1รับสมัคร
61008พยาบาล (ควบคุมการติดเชื้อ)(IC)1รับสมัคร
61009นักเทคนิคการแพทย์1รับสมัคร
61010นักรังสีเทคนิค1รับสมัคร
61011นักโภชนาการ1รับสมัคร
61012เจ้าหน้าที่บริหาร (นักเวชสถิติ)1รับสมัคร
61013เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์1รับสมัคร
61014วิศวกร1รับสมัคร
61015ช่างเทคนิค3รับสมัคร
61016เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์1รับสมัคร
61017เจ้าหน้าที่บริหาร1รับสมัคร
61018เจ้าหน้าที่บริหาร (งานบุคลากร)1รับสมัคร
61019เจ้าหน้าที่บริหาร (งานงบประมาณและแผน)1รับสมัคร
61020เจ้าหน้าที่บริหาร (งานการเงิน)1รับสมัคร
61021เจ้าหน้าที่บริหาร (งานพัสดุ)1รับสมัคร
61022พนักงานธุรการ3รับสมัคร

2. การสมัครสอบคัดเลือก

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชาการ  ตามขั้นตอนดังนี้

2.1 เข้าสู่ระบบรับสมัครงานออนไลน์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยพิมพ์  https://hr.mfu.ac.th/jobmfu 

2.2 เลือก “ลงชื่อเข้าใช้” เพื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบฯ หรือสมัครสมาชิกใหม่

2.3 เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”  เพื่อกรอกใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

2.4 เข้าสู่หน้าประกาศรับสมัคร เลือกประกาศรับสมัครพนักงาน

2.5 เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

2.6 มหาวิทยาลัยจะประกาศข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงานทางเวปไซด์และรบบรับสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครสามารถทราบข่าวสาร, กำหนดการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบโดยผู้สมัครจะต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบทุกครั้ง

* หมายเหตุ ผู้สมัครสามารถสมัครตำแหน่งที่ต้องการได้โดยกดเลือกที่ชื่อตำแหน่งตามข้อ 1

 

3. หลักฐานการสมัคร

3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 1 รูป

3.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

3.3 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่า สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร โดยมีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

3.6 หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อ 1 กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

* ผู้สมัครต้องการลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องแนบไฟล์หลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หลังจากที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว  หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้าสอบสัมภาษณ์

* ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติ ให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

* ในวันสอบข้อเขียน  ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงในวันดังกล่าวด้วย

 

4. ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่กำหนดและมีหลักฐานการสมัครครบตามประกาศเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 มาทำการทดสอบ ข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติและ/หรือสอบสัมภาษณ์

ทดสอบข้อเขียน

ความรู้ความสามารถทั่วไป

–    ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

–    ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

–    ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ทดสอบปฏิบัติ

–    ทดสอบทักษะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 3 สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่  http://www.mfu.ac.th/news/news-recruitment-ori-work.html

 

error: Content is protected !!