กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 72 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 72 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2561

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่าง

พนักงานราชการทั่วไป

1.พนักงานนโยบายและแผนงาน

จำนวน 11 อัตรา

คุณลมบัดิเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาชาวิชาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาดังนี้ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และภาษา วรรณคดี

คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานทีราฃการได้
 • มีความสามารถที่กรมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

อัตราค่าตอบแหน เดือนละ 18,000  บาท

2.ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิฃาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิฃา ดังนี้ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีขีวภาพ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญฃี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัขญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และ ภาษาวรรณคดี

คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพิ่มเติม

 • มิความสามารถในการใฃ้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใข้ปฏิบัติงานได้ดี
 • มิความสามารถในการประสานงานได้ดี
 • มิความสามารถในการใข้เครื่องมือสื่อสารได้ดี
 • มิบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราฃการและนอกสถานที่ราฃการได้
 • มิความสามารถที่กรมเห็นว่าเป็นประโยขนํต่อหน่วยงาน

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

3.พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา  จำนวน 9 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที,เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
 •  มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือบริษัท ห้างร้านมาแสดงด้วย และ
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด

คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพิ่มเติม

 •  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด
 • มีจิตบริการ เสียสละ และอดทนอดกลั้น
 •  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และนอกสถานที่ราชการได้

อัตราค่าตอบแหน

 • วุฒิ ปวส. เดือนละ 13,800 บาท
 • วุฒิ ปวช. เดือนละ 11,280 บาท

4.พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาชีพที่เกี่ยวช้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๒. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาชีพที่เกี่ยวช้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๓. ได้รับการศึกษาประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาชีพที่เกี่ยวช้องกับลักษณะงานในหน้าที่

๔. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

คุณสมบัติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพิ่มเติม

 • มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงานได้ดี
 • มีความสามารถในการประสานงานได้ดี
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารได้ดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ราชการได้
 • มีความสามารถที่กรมเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

อัตราค่าตอบแทน

วุฒิ ปวส. เดือนละ 13,800 บาท

วุฒิ ปวท.เดือนละ 13,010 บาท

พนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต     

1.พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) 12 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิขาที่ ก.พ. รับรอง ทุกสาขาวิชา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

2.พนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย  จำนวน 19 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาฃีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 •  ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

อัตราค่าตอบแทน

 • วุฒิ ปวส. เดือนละ 13,8๐๐ บาท
 • วุฒิ ปวท.เดือนละ 13,010 บาท

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14- 19 ตุลาคม  2561  ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

รายละเอียดโดยล่ะเอียดดูได้ที่ https://ddpm.thaijobjob.com/

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Cr.https://ddpm.thaijobjob.com/

Loading…

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 12000 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

 

 

 

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!