fbpx

สพป และ สพม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป และ สพม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

 • สพม.เขต 4 (ปทุมธานี) พนักงานราชการ  
  1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนธรรมศาสคร์คลองหลวงวิทยาคม
  2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
  3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
  4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา โรงเรียนบัวแก้วเกษร
  5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา โรงเรียนธัญรัตน์
  6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
  7. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเกษตรกรรม 1 อัตรา โรงเรียนธัญบุรี
  8. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาจิตรกรรม 1 อัตรา โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
  9. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาผ้าและการตัดเย็บ 1 อัตรา โรงเรียนแก่งคอย
  10.ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  11. ผู้ดูแลหมวดสถานที่ 1 อัตรา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”
  ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

 

 • สพม.เขต 14 (พังงา) พนักงานราชการ
  1. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคหกรรมอาหาร จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพม.11 (สุราษฎร์ธานี) พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง
  1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาดุริยางคศิลป์ 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา
  3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
  4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
  5. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาพลศึกษา 1 อัตรา
  6. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  7. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
  8. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเคมี 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

 

 • สพป.ปทุมธานี เขต 1 พนักงานราชการ
  1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.น่าน เขต 2 พนักงานราชการ
  1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2563
 • สพป.เชียงราย เขต 3 พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง: ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 • สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พนักงานราชการ
  1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาปฐมวัย 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.นครพนม เขต 2 ลูกจ้างเหมาบริการ
  นิติกร 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.อุดรธานี เขต 3 ครูอัตราจ้าง
  1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พนักงานราชการ
  1. ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
  2. ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 4 อัตรา
  3. ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 4  อัตรา
  4. ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
  5. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา
  6. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

 

 • สพป.สุรินทร์ เขต 3 ครูอัตราจ้าง
  1. ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
  2. ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 3 อัตรา
  3. ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 2  อัตรา
  4. ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา
  5. ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
  6. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา
  7. ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
  8. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
  9. ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา 1 อัตรา
  10. ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา
  11. ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา
  12. ครูพี่เลี้ยง 4 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.จันทบุรี เขต ลูกจ้างเหมาบริการ
  1. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.กาญจนบุรี เขต 1 พนักงานราชการ
  1 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา (โรงเรียนวัดท่ามะขาม)
  2 ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา (โรงเรียนวัดท่ามะขาม)
  3 ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา (โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม)
  4 ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา (โรงเรียนบ้านห้วยไร)
  5 ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (โรงเรียนบ้านหนองสะแก)
  6. ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา (โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง)
  ตั้งแต่วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  พนักงานราชการ
  ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2563

 

 • สพป.สงขลา เขต 1 พนักงานราชการ
  1. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
  2. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
  3. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
  4. ครูผู้สอน กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  ตั้งแต่วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!