fbpx

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 28,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 28,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2563

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง
  1. เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
   – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์
   – ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
   – มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องานไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ด้านการลงทุนในตลาดการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหลักประกันในตลาดการเงิน เป็นต้น
  2. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
   – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร Financial Engineering บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
   – ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
   – มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การบริหารสินทรัพย์ เศรษฐกิจและการเงิน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจ หรือการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
  3. ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร
   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
   – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป
   – เคยเป็นผู้บริหารขององค์กรขนาดใหญ่ ที่รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและ/หรืองานพัฒนาบุคลากร
   – มีความรู้ ความเข้าใจในงาน HR สมัยใหม่ การนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่มีความหลากหลาย และมีความสามารถเชื่อมโยงงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และงานด้านการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี
   – มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการวางยุทธศาสตร์ หรือการผลักดันงานด้านการบริหารจัดการบุคลากร และ/หรือการพัฒนาบุคลากร
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น    28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • การรับสมัคร รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. https://www.bot.or.th/app/eRecruit/
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 • ความรับผิดชอบหลัก
 • ตำแหน่งที่ 1 คือ  เจ้าหน้าที่บริหารหลักประกัน ทีมบริหารหลักประกัน
  1. ร่วมกำหนดแนวทางการดูแล ตรวจสอบ และบริหารจัดการหลักประกันสำหรับธุรกรรมตลาดการเงิน และธุรกรรมเพื่อช่วยเหลือสถาบันการเงิน ให้มีประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม กฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการเงิน ตลอดจนพัฒนาการของการบริหารหลักประกันตามมาตรฐานสากล เพื่อนำมาปรับใช้ตามนโยบายเพื่อให้ ธปท. สามารถทำธุรกรรมตามนโยบายได้โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ
  3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา ระบบงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ระเบียบพิธีปฏิบัติของ ธปท. เพื่อกำหนดแนวทางการ Configure ระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ธปท. ได้อย่างมีประสิทธิผล และถูกต้องเหมาะสม
  4. ศึกษา พัฒนากรอบการดำเนินการ ตรวจสอบ กลั่นกรองและประเมินความเหมาะสมของการจัดทำราคาสำหรับการประเมินฐานะเงินสำรองทางการ ธปท. เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม นำไปใช้ในการควบคุมความเสี่ยง การวัดผลการดำเนินงาน และเผยแพร่เป็นข้อมูลฐานะการเงินของประเทศต่อสาธารณชนได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
 • ตำแหน่งที่ 2 คือ เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ส่วนบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  1. วิเคราะห์การกำหนดกรอบ หลักเกณฑ์ และแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management Framework) ของการบริหารเงินสำรองทางการ ให้เหมาะสมกับนโยบายในภาพรวมของ ธปท. โดยศึกษาทั้งหลักการและแนวคิดที่ใช้อยู่เดิม และแนวคิดหลักการของธนาคารกลางหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งติดตามและทบทวนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ตลอดเวลา
  2. วิเคราะห์และพัฒนากรอบแนวคิด และวิธีการที่เหมาะสมในการกำหนดขนาดและดัชนีอ้างอิงการลงทุน (Investment Benchmarks) สำหรับกองทุนต่างๆ (Portfolios) ของเงินสำรองทางการให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายด้านต่างๆ ของ ธปท. โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมของกองทุน ด้วยเครื่องมือและทฤษฎีที่เหมาะกับปรัชญาการลงทุนของ ธปท.
  3. วิเคราะห์และพัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารประเภทต่างๆ (Asset Classes and Instruments) รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใหม่ ธุรกรรมประเภทใหม่ และตลาดใหม่ ซึ่งเกิดจากการขยายขอบเขตการลงทุน (Asset Universe) โดยศึกษาลักษณะเฉพาะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินของตราสารนั้นๆ ตลอดจนกำหนดสัดส่วนในการลงทุน (Asset Allocation) และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับ ธปท. เพื่อให้มีกรอบการลงทุนที่รัดกุม แต่ไม่จำกัดความสามารถในการลงทุนเกินความจำเป็น
  4. ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงของการบริหารเงินสำรอง (Performance and Risk Evaluation and Attribution Analysis) พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการบริหารเงินสำรองให้มีความถูกต้อง ทันการณ์ จับประเด็นวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการวางกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารความเสี่ยง
 •  ตำแหน่งที่ 3 คือ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร
  1. กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของ ธปท. รวมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้มีความเท่าทัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  2. ยกระดับกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพนักงานเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization
  3. วางแนวทางในการเตรียมความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อให้มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงรุก สามารถสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานได้
  4. มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น ส่งเสริม ต่อยอดการนำความรู้ไปใช้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบด้านการเรียนรู้และพัฒนา การติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาบุคลกร เพื่อให้ตอบโจทย์หรือบรรลุเป้าหมายที่ ธปท. หรือส่วนงานกำหนด
 • การรับสมัคร รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. https://www.bot.or.th/app/eRecruit/

กดตรงนี้

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Follow @ratchakarnjobs


error: Content is protected !!