fbpx

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน  หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี

ตำแหน่งงาน

 • เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Scientist)
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java, Python, R ได้
  • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
  • มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
  • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
  • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
  • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ (ส่วนกลาง)
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศชาย /หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย  รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows  7, Windows 10, windows 2008 Server เป็นต้น
  • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
  • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
  • มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
  • สามารถปฎิบัติงานตามเส้นรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงได้
 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง
  • กรณีสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงแรงงาน มาแสดงเป็นหลักฐานในการสมัคร
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ในงานซ่อมบำรุง  ในโรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)
  • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  • มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
 • เจ้าหน้าที่ แผนกวางแผนและพัฒนาการเดินรถ 
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30  ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาขาการขนส่ง  สถิติ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านงานวิเคราะห์ งานวางแผน งานระบบบริหารจัดการ
  • มีทักษะในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและการจัดทำรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานดี
  • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง 1)
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศชาย อายุ  23- 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี  ช่างเทคนิค/อุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
  • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • เลขานุการ
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศหญิง อายุ  24- 32 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตร์  สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานเลขานุการ หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้
  • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีมนุษยสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
  คุณสมบัติ/Job Specification
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสนใจ/มีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
  • มีความกระตือรือร้น ทุ่มเทและมุ่งมั่นเพื่องานบรรลุผลสำเร็จ
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (กรุณาแนบ Toeic Score)
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • มีความรับผิดชอบ บุคลิกดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร (กดเข้าไปดูคุณสมบัติตำแหน่งอื่นๆได้เลย) ต่อ
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ฝากใบสมัครงานหากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบ
วิศวกร

 

กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!