บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา ปวส – ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 300 อัตรา ปวส – ป.ตรี ทุกสาขา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน)  50 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
• ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อการเดินรถ
• ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการเดินรถ
• งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานควบคุมรถ

คุณสมบัติ/Job Specification
• เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
• สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
• สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
• สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
• มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้.

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)  200 อัตรา

ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้
• ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
• ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT

คุณสมบัติ/Job Specification
• เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
• เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
• บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
• มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
• สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์)
เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ) 6.30 – 15.30 น. 14.15 – 23.15 น. 22.15 – 07.15 น.
• สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)  50 อัตรา
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
• ดูแลการควบคุม/ขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
• ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
• ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
• ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
• ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

 

คุณสมบัติ/Job Specification
•เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
•มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ
•มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
•สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
•สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
•ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
•มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน

และตำแหน่งอื่นๆดูได้ที่ 

ตำแหน่ง/Position
1 เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
2 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา
3 เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 4อัตรา
4 เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2อัตรา
5 เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา 1อัตรา
6 พนักงานขับรถ 1อัตรา
7 ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม 7อัตรา
8 ช่างเทคนิค ระบบน้ำ 3อัตรา
9 เจ้าหน้าที่ ส่วนประสานงานโครงการ 1อัตรา
10 เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 200อัตรา
11 เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 2อัตรา
12 เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50อัตรา
13 วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม 2อัตรา
14 เจ้าหน้าที่ แผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1อัตรา
15 เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1อัตรา
16 วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1อัตรา
17 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1อัตรา
18 เลขานุการ ฝ่ายธุรกิจบัตรโดยสาร 1อัตรา
19 เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1อัตรา
20 เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนสถานี(สายสีน้ำเงิน) 2อัตรา
21 วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1อัตรา
22 วิศวกร ระบบควบคุมสถาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) 1อัตรา
23 วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1อัตรา
24 เลขานุการ 1อัตรา
25 เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1อัตรา
26 พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 2อัตรา

รายละเอียดแล้วลิ้งก์สมัคร 
http://recruitment.bangkokmetro.co.th/page0.aspx

Cr. http://recruitment.bangkokmetro.co.th/

Loading…

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Cr.https://ddpm.thaijobjob.com/

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 16000 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!