fbpx

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูล เชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และความสามารถ ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกธนาคาร
– มีความสามารถท างานในรูปแบบโครงการ และท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา

– อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ ปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และความสามารถ ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกธนาคาร
– มีความสามารถท างานในรูปแบบโครงการ และท างานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS Tableau R Studio Python เป็นต้น
– หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

 

กลุ่มตำแหน่งด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินการประกันภัย
พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย เงินส ารองประกันภัย มูลค่าเงินเวนคืน และมูลค่าใช้เงินส าเร็จตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย วิเคราะห์ติดตามและบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ประกันภัย ตลอดจนประเมิน ทดสอบความเพียงพอของเงินส ารองประกันภัย ตามวิธีที่ คปภ. กำหนด

พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
แสวงหาถ้อยคำและข้อเท็จจริงในหลักฐานของผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ประกอบการพิจารณา รับประกัน และพิจารณาสินไหมตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ตลอดจนตรวจสอบข้อร้องเรียนประเด็นข้อ พิพาทสรุปเป็นแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจดิจิทัล วิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อุปสงค์ (ตลาด) เทคนิค การจัดการ สิ่งแวดล้อม การเงิน สังคมและการเมือง เศรษฐศาสตร์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่น ามาใช้งานกับธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร

วิเคราะห์ สรุปพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงต าแหน่งการ แข่งขันดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ตลอดจนการประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ

ร่วมออกแบบ ปรับปรุง ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลของธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินดิจิตอลโดยใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า

กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

กำหนด ทบทวน และปรับปรุงกระบวนงานและมาตรฐานสินเชื่อขนาดใหญ่ องค์กร และผู้ประกอบการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สินเชื่อ การวิเคราะห์และกลั่นกรองงานสินเชื่อ พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร

กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้ประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบการสร้าง นวัตกรรม สนับสนุน พัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม การบริหาร จัดการองค์ความรู้ พัฒนา สนับสนุนพนักงานให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จนน าไปสู่การสร้าง นวัตกรรม และผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมน าไปสู่การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นไป ตามกลยุทธ์ของส่วนงาน และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

กลุ่มตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง/ด้านบริหารการเงิน พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนหรือต้องใช้ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก าหนดแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบาย ตามมาตรฐาน ที่ธนาคารก าหนด และกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้างแบบจ าลองด้านการบริหารความเสี่ยงและทดสอบเครื่องมือวัด ความเสี่ยง

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กลุ่มตลาดเงิน

– ปฏิบัติงานด้านการบริหารสภาพคล่องของธนาคารในตลาดเงิน และตลาดเงินตรา ต่างประเทศ ให้สามารถรองรับการด าเนินงานของธนาคารและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของ ธนาคาร วางแผนการลงทุนและบริหารสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งตกลงเจรจาการท า ธุรกรรมกับสถาบันการเงินคู่ค้าในปริมาณเงินที่สูงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันท่วงที และเหมาะสม กับสถานการณ์ในตลาดการเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนเป็นมาตรฐานสากล และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กลุ่มตลาดตราสารหนี้ – ปฏิบัติงานด้านการลงทุนและการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ ของธนาคาร รวมทั้งตกลงเจรจาการท าธุรกรรมหรือค าสั่งการซื้อขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับ สถาบันการเงินคู่ค้าได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันท่วงที และเหมาะสมกับสถานการณ์ในตลาดเงิน โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นมาตรฐานสากล และด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มวิเคราะห์การเงิน

– ปฏบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทางการเงิน จัดท าข้อมูลการบริหารสินทรัพย์ และสภาพคล่องของธนาคาร บริหารเงินโอนภายในธนาคาร วิเคราะห์การเงิน การบริหารความเสี่ยง ทางการเงิน ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงิน ตลาดทุน ติดตามและสรุปข้อมูลภาวะตราสารหนี้ ด าเนินการเกี่ยวกับงานหุ้นของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และมาตรฐานหรือ หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

1.ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและ กระบวนการ จำนวน 2 อัตรา

2.พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9 ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและ กระบวนการ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561

1.พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 4-9 จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดโดยละเอียด

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ประจำปี 2561 (5/11/2561)

รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ (31/10/2561)

การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561

Cr.https://www.baac.or.th/content-job.php

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 18000 คน
 

เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!