fbpx

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา | หลายจังหวัด ตั้งแต่ 23 – 27 มีนาคม 2563 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา | หลายจังหวัด ตั้งแต่ 23 – 27 มีนาคม 2563

 • 📌📌📌ตามประกาศ กฟน.1 เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง และ ผู้ช่วยช่าง…

  Posted by PEA N1 Careers on Tuesday, March 17, 2020

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
  จํานวน 21 อัตรา
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง หรือ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
  จํานวน 14 อัตรา
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากําลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี
  จํานวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง  สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี

 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
  จํานวน 19 อัตรา
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า, ไฟฟ้ากําลัง หรือ ไฟฟ้า
  และอิเล็กทรอนิกส์
 • ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
  จํานวน 36 อัตรา
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า,ไฟฟ้ากําลัง หรือ ไฟฟ้า
  และอิเล็กทรอนิกส์

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 3 ชั้น 3
  ห้องนพบุรีศรีนครพิงค์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 208
  ถนนเชียงใหม่-ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตั้งแต่ 23 – 27 มีนาคม 2563
กดเพื่อดู รายละเอียดตำแหน่งและกำหนดการ โดยละเอียด   ต่อ
 

  • ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
  • [ตั้งแต่ 23 – 27 มีนาคม 2563 ]

ประกาศ…..กฟน.1 จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่าง / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) และ ผู้ช่วยบัญชี ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 93 อัตรา ตามประกาศรับสมัคร 2 ฉบับ ดังนี้

☝️ ประกาศเลขที่ 958 จำนวน 38 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยช่าง 21 อัตรา / ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 14 อัตรา และ ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
***จากกลุ่มบุคคล ดังนี้
1. บุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 – 28 มีนาคม 2545) และ
2. ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า ในสังกัด กฟน.1 ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (เข้าปฏิบัติงานก่อนวันที่ 2 มกราคม 2560)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 958>>>>>>
https://drive.google.com/…/1v3pZY50ZclTMR1I74nMF8MvTK…/view

✌️ ประกาศเลขที่ 959 จำนวน 55 อัตรา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยช่าง 19 อัตรา และ ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) 36 อัตรา
***จากบุคคลภายนอกที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปีในวันยื่นใบสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2533 – 28 มีนาคม 2545)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเลขที่ 959>>>>>>
https://drive.google.com/…/1uzLwbYKeztC4hsVlOfk-EGPO7…/view

📌📌📌ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี จะเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง ตามประกาศฉบับใดฉบับหนึ่งเท่านั้น

ที่มา https://www.facebook.com/pean1careers/posts/632388204162041

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!