fbpx

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 4 ตุลาคม 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก พนักงานตำแหน่งปฏิบัติงาน (จำนวนรวม 50 อัตรา สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก)

ได้แก่

(1) นักทรัพยากรบุคคล ป.ตรี ขึ้นไป

(2) นักตรวจสอบภายใน ป.ตรี ขึ้นไป

(3) นักการเงินและการบัญชี ป.ตรี ขึ้นไป

(4) นักจัดซื้อและการพัสดุ ป.ตรี ขึ้นไป

(5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ป.ตรี ขึ้นไป

(6) นักวางแผนโครงการ ป.ตรี ขึ้นไป

(7) นักจัดการงาน  ป.ตรี ขึ้นไป 

(8) นักองค์กรสัมพันธ์  ป.ตรี ขึ้นไป 

(9) นักการต่างประเทศ   ป.ตรี ขึ้นไป

(10) นักสืบสวนสอบสวน  ป.ตรี ขึ้นไป

(11) นิติกร  ป.ตรี ขึ้นไป

(12) นักวิเคราะห์ธุรกิจ  ป.ตรี ขึ้นไป

(13) นักเทคโนโลยี   ป.ตรี ขึ้นไป

อัตราเงินเดือน

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

(1) อัตราเงินเดือนระดับต้น ซึ่งไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ากำหนด

อัตราเงินเดือนดูได้จาก  http://otcc.dit.go.th/   << —กดดูเลย

(2) สวัสดิการตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ของพนักงาน คู่สมรส และบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร การคลอดบุตร การสร้างเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการทำงานและการดำรงชีวิต เป็นต้น

(3) สิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เจ็บปุวยหรือได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการเปิดรับสมัคร

อัตราเงินเดือนดูได้จาก  http://otcc.dit.go.th/   << —กดดูเลย

คุณสมบัติแต่ล่ะตำแหน่งดูได้จาก https://otcc.thaijobjob.com/

Loading…


Cr.https://otcc.thaijobjob.com/

ติดตามงานราชการได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 12000 คน
 

เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

 

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!