กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2562

ประกาศสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการลัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด้วยสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการลัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.พนักงานงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าาจ้างเดือนละ  15,000.- บาท
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2.พนักงานสนับสนนงานด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์สินในต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000.- บาท
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย

– มีอายุไม่ตากว่า 20 ปีบริบุรณ์ และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

-มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3

-มีความรูและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

-มีดวามรู้เกี่ยวดับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานได้

-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้

-สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

-มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และสามารถรักษาความลับชองทางราชการได้

-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

-ไม่เคยต้องโทษถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครใส่ซองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ด้วยตนเองที่ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนพระรามที่ 6  หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุซยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โดยระบุ ตำแหน่งที่ประสงค์จะสมัครให้ซัดเจน ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สามารถ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 022035000 ต่อ 160005

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และใบสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดเปิดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 

ที่มา. http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin

[/read_more]

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 20000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!