fbpx

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ม.3 ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563

กรมสรรพสามิตประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราว่าง

 • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี จำนวน 2 อัตรา 
  เงินเดือน 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตริ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซี่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือสาขาวิชาใดวิชาหนี่งทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ซึงได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


 • ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 7 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาชาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ต้านสถิติ คณิตศาสตร์


 • ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนี้งในทางเดียวกัน


 • ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 
  เงินเดือน 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านสถิติคณิตศาสตร์


 • ตำแหน่งนักวิชการการตรวจสอบภายใน จำนวน  2 อัตรา
  เงินเดือน 15,000 บาท
  – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี ทาง เศรษฐศาสตร์ หรือทางบริหารธุรกิจ


 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
  เงินเดือน 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิขาใด วิชาหนี่งในทางเดียวกัน หรือ
  – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท,) ในสาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาซาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ
  – ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใบสาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน


 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตร จำนวน   2 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 บาท
  -ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด ลาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิฃาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชา พณิชยการ สาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน


 • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน  1 อัตรา
  เงินเดือน 9,400 บาท
  – ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.3) หรือ ประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.3) หรือประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้
  ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย และ ไม่เป็นโรคตาบอดสี
  ตำแหน่งพนักงานบริการ


 • พนักงานบริการ 1 อัตรา
  เงินเดือน 8,690 บาท
  – ไต้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

 • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4
 •  ตั้งแต่วันที่ 2 – 6  มีนาคม 2563 ในวนและเวลาราขการ ภาคเขา เวลา 08.30  – 12.00  น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!