fbpx

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 10 – 16 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3 / ม.6 / ปวช. / ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 10 – 16 มีนาคม 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • พนักงานโยธา 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรที่มีหสักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือเทียบเท่า หรือ
  2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) วุฒิประกาศปิยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศปิยบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหสักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า๒ปีต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนด้น หรือเทียบเท่า หรือ
  3. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศนียบัตรของ ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีห่สักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือ
  4. เป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี
  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1- 3 ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเชียนแบบ สถาบีตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาบีตยกรรม
  (สำหรับผู้สมัครที’ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซื่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม,มีสิทธิสมัครเช้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
 • พนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  1. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนด้นสายสามัญ (ม.ศ.3)หรือวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนด้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ
  2. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  3. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาอาชีพ 1) ทางพาณิชยการ หรือ
  4.  ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่างพิมพ์ หรือได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอน ปลาย (วิชาอาชีพ 2) ทางพาณิชยการ หรือ
  5. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศปิยบัตรที่มืหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1  ปีต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิ ประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างพิมพ์ หรือ
  6. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) วุฒิประกาศปิยบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ห่รืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศปิยบัตรชองส่วนราชการต่าง ๆ ที่มืหสักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก วุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอบปลายหรือไม,น้อยกว่า 5 ปีต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนด้น หรือเทียบได้ไม่ตํ่า กว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพการสำนักงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ช่างพิมพ์ หรือ
  7. ได้รับวุฒิประกาศปิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือวุฒิประกาศปิยบัตรชอง ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มืหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศปิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางบริหารธุรกิจ ช่างพิมพ์
 • สถานที่รับสมัคร
  สมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักแผนงาน กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 • ตั้งแต่วันที่ 10-16 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัคร ต่อ
 

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!